Skip to main content

Uỷ ban nhân xã Thanh Sơn họp triển khai bình xét các hộ dân tham gia các dự án Chương trình mục tiêu Quốc Gia

Sáng ngày 23/5/2024, Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn đã tổ chức họp triển khai bình xét các hộ dân tham gia các dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã. Đồng chí Sầm Văn Thao, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Hứa Hồng Kiên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và các đồng chí là trưởng các ban, ngành đoàn thể của xã, các trưởng thôn cùng các hộ dân tham gia dự án.

1

Ảnh: Đồng chí Sầm Văn Thao,

 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì cuộc họp.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024, nguồn kinh phí Ủy ban nhân dân xã được giao để triển khai thực hiện năm 2024 là 1.065.000.000 triệu đồng. thuộc các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, dự án 1 tiêu dự án 3 về hỗ trợ sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

2

Ảnh: Các hộ dân tham gia dự án

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Sầm Văn Thao, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu: Các bộ phận chuyên môn phụ trách dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, triển khai đến đâu thì hoàn thiện thủ tục hồ sơ đến để đảm bảo giải ngân theo quy định; Nghiêm túc thực hiện các văn bản của tỉnh, của huyện liên quan đến các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 

  Triệu Luận -VHXH

About